Paczków- Javornik bezgraniczna inspiracja

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie realizuje polsko- czeski projekt „Paczków- Javornik bezgraniczna inspiracja”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie renowacja południowej kruchty z portalem kościoła w Paczkowie w celu zwiększenia atrakcyjności zabytku. Zakładane są również działania informacyjne w punktach obsługi turystów w Paczkowie i Javorniku w celu promocji efektów projektu i dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej pogranicza poprzez zwiększenie jakości oferty kulturowej nysko-jesenickiego pogranicza ( zachowanie i wyeksponowanie cennego zabytku).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim partnerem – Město Javorník

Czas realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.06.2021

Projekt „Paczków- Javornik bezgraniczna inspiracja” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Pradziad, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” , numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002379

Działania w projekcie:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej kościoła w Paczkowie-przeprowadzenie prac konserwatorskich renesansowej kruchty wraz z gotyckim portalem (czynne wejście) kościoła w Paczkowie–pomnika historii w celu wyeksponowania kulturowej wartości zabytku oraz efektywniejszego jego wykorzystania wśród podążających szlakami po stronie polskiej i czeskiej oraz oznakowanym szlakiem rowerowym „Śladami historii Paczkowa i Javornika”.
2. Promocja projektu–działania zachęcające do poznawania dziedzictwa kulturowego regionu. Planowane jest wykorzystanie efektów dotychczas zrealizowanych mikroprojektów. Wykorzystany zostanie transgraniczny szlak Portali Pogranicza i wydana w ramach niego mapa z przebiegiem szlaku obejmująca m.in. Paczków i Javornik. Wydany zostanie folder 1000 szt.. W kruchcie kościoła w Paczkowie umieszczona zostanie tablica pamiatkowa-1 szt. W najważniejszych punktach obsługi turystów w Paczkowie i Javorniku umieszczone zostaną tabliczki informacyjne (6 szt.) z QR Codem (folder wydany w ramach projektu i mapa Szlaku Portali)
3. Podsumowanie projektu – polsko- czeskie spotkanie w Javorniku z udziałem przedstawicieli partnerów,mieszkańców gminy Paczków.

Grupa docelowa- odbiorcami projektu będą:

1. turyści krajowi i zagraniczni (z Polski, Czech) przebywający na pograniczu, odwiedzający powiat nyski i jesennicki oraz obszar Euroregionu Pradziad. Do grupy tej zaliczamy turystów podążających ze strony Głuchołaz, Nysy, Mikulovic i Zlatych Hor głównymi szlakami turystycznymi do Paczkowa i trasami czeskimi do Javornika, w tym korzystający z oznakowanego szlaku rowerowego „Śladami historii Paczkowa i Javornika”.
2. mieszkańcy pogranicza – indywidualnie lub zorganizowane grupy z Euroregionu Pradziad

Efekty:

1. zachowanie dziedzictwa kulturowego i wyeksponowanie dla ruchu turystycznego obiektu zabytkowego (kruchta z portalem –Paczków)
2. lepsze wykorzystanie i wzbogacenie oferty szlaków turystycznych, w tym szlaku portali pogranicza, pętli rowerowej Paczków- Javornik o kolejną atrakcję kulturową dla odwiedzjących Euroregion
3. zachęcenie turystów i mieszkańców do odwiedzenia obiektów zabytkowych po obu stronach granicy i wydłużenia turystycznego pobytu
4. budowanie transgranicznych więzi między partnerami poprzez wzajemną promocję zasobów kulturowych
5. budowanie wizerunku Euroregionu jako otwartego na turystyczną współpracę i dbającego o rozwój oferty kulturowej

Mapa portali pogranicza

Folder Paczków – Javornik